Erasmus+ KA2 projekt Elimination of Digital Inequality (Acronym: EDI)

EDI je dvoletni evropski projekt, financiran iz programa Erasmus+. Začel se je decembra 2020
in zajema odraslo populacijo, ki se sooča z nujno potrebo po hitrem prehodu v digitalno
dobo na področju osnovnih vsakodnevnih administrativnih opravil.

 

Cilj projekta EDI je podpreti posameznike z zagotavljanjem osnovnih digitalnih spretnosti in
kompetenc in odraslim omogočiti učenje inovativnih praks v digitalni dobi.
Partnerji bodo v okviru projekta ravzili učni proces, ki bo temeljil na igri/simulaciji in bo spodbujal proces odpravljanja digitalnih pomanjkljivosti odraslih (digitalnih priseljencev), rojenih pred letom 1980, ki niso uspeli pridobiti ustreznih digitalnih kompetenc za nemoteno vsakdanje življenje v digitalni dobi.

 

Igra, ki se začne kot namizna igra in se nato prenese v digitalno okolje, bo ublažila proces
prehoda odraslih, ki se soočajo z digitalnimi primanjkljajem, iz realnega v digitalni prostor.
Z učnimi pristopi, ki temeljijo na igrah, bo projekt udeležence motiviral k uspehu in postopni
nadgrajevanji znanja, povečal samozavest in omogočil timsko učenje. Prek igre se bo
povečal dialog med mladimi in odraslimi, kar bo omogočilo medgeneracijsko socialno
vključevanje.

 

Projekt EDI bo z zagotavljanjem osnovnih digitalnihkompetenc za odrasle DIGITALNE MIGRANTE prelevil v DIGITALNE NAVDUŠENCE.

 

Glavni cilji projekta so:
- Razvijanje osnovnih znanj in kompetenc nizko digitalno kvalificiranih posameznikov;
- Zagotoviti večje možnosti pri iskanju zaposlitve ali zagotoviti njihovo kontinuiteto na že obstoječem delovnem mestu;
- Zagotoviti inovativno izobraževalno okolje za posameznike, ki so zaključili obvezno
izobraževanje;
- Prispevati k procesu vključevanja posameznikov, ki so se rodili v pred-digitalni dobi;
- Pridobivanje digitalnih spretnosti z inovativnimi metodami in tehnikami;
- Oblikovati in razviti posebno učno metodo za ravoj digitalnih spretnosti, ki temelji na igrah;
- Ciljni skupini približati digitalne spretnosti 21. stoletja;
- Vključevanje inovativnih pristopov v izobraževanje odraslih;
- Povečati stopnjo socialne vključenosti med udeleženci;
- Izmenjava dobrih praks in izkušenj med vključenimi partnerji.

 

Projekt EDI si tako prizadeva zagotoviti možnosti, da se pri udeležencih in ciljnih skupinah
začne odpravljati osnovni digitalni primanjkljaj.
 

Več informacij na: http://www.edibawgame.com

Edi Logo Arkasız.png