ŠIPK - Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 - 2018

»Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.«

Za slovenske otroke in mladostnike velja, da v mednarodnih okvirih dosegajo nadpovprečne učne rezultate (npr. PISA 2015), a so kljub temu manj zadovoljni s svojim življenjem kot je povprečje v državah OECD. Skoraj vsak 5 učenec (18 %) se počuti izključen iz razredne skupnosti, še pogosteje se tako počutijo marginalizirani in tisti s priseljenskim ozadjem. To občutenje izključenosti se pomembno povezuje z disciplinsko klimo v šoli, s stopnjo učiteljeve podpore in učiteljeve pravičnosti (PISA 2017). Podatki na področju duševnega zdravja otrok kažejo na to, da se povečuje število duševnih težav, že pri približno 20 % mladostnikov pa lahko sklepamo na veliko verjetnost prisotnosti resnejših težav  (Jeriček Klanšček 2017).

Trenutno v procesu šolanja doživljajskemu vidiku ni namenjene veliko pozornosti, saj v šolah po celem svetu obstaja ranžirna vrsta predmetov: matematiki, naravoslovju in jezikom sledijo družboslovni in humanistični predmeti in na koncu umetnosti in šport. Spodbujanje ustvarjalnosti zlasti v umetnostih pomembno prispeva ne le k premoščanju stisk na individualnem nivoju, marveč tudi k stopnji inovativnosti v evropskih državah (Bucik 2014). Zato bi bilo treba bodoče pedagoške delavce podpreti v teh prizadevanjih, da torej vidiku spodbujanja ustvarjalnega izražanja pri svojem vsakdanjem pedagoškem delu namenijo več pozornosti.

Cilji projekta bodo izbrane študente:

  • usposobiti za prepoznavanje stisk otrok in mladostnikov, ki se odražajo na različnih področjih (npr. vrstniško nasilje, občutek izključenosti iz skupine, osamljenost),

  • seznaniti z različnimi pedagoško podkrepljenimi ustvarjalnimi metodami, s katerimi bodo otrokom in mladim pomagali prebroditi stiske,

  • spodbuditi k ustvarjanju lastnih (ob)šolskih in inovativnih pedagoških dejavnosti,

  • spodbuditi k sodelovanju z organizacijami v lokalnem okolju (NGO, mladinski centri, društva), ki naslavljajo podobne problematike,

  • zaradi pridobljenih kompetenc povečati konkurenčnost na trgu dela. 

V projektu načrtujemo naslednje aktivnosti:

  1. Teoretski pregled pojmovanja stisk otrok v VIZ institucijah, vloge pedagoških delavcev in dosedanjih uspešnih praks preseganja stisk (npr. naracija oz. zgodbe kot nosilci narativne vednosti, zgodbe v različnih umetniških jezikih in kot ilustracije izkustvenega spoznanja).

  2. Spoznavanje s konkretnejšimi metodami in tehnikami preseganja in razreševanja stisk (npr. skupinsko stripovsko pripovedovanje, uprizoritvene dejavnosti – drama, glasbena zgodba).

  3. Načrtovanje dejavnosti glede na smer študija in predvideno področje delovanja (vzgojitelji v vrtcih, učitelji glasbe v osnovnih in glasbenih šolah, svetovalni delavci) kot tudi glede na možnosti sodelovanja z lokalnimi organizacijami in predvideno spremljanje učinkov.

  4. Predstavitev potekov dejavnosti, skupna evalvacija in načrtovanje izboljšav.