SPLOŠNI  POGOJI

 

 

TRAJANJE PROGRAMA                                                                                              

Pričetek 1. semestra je v SEPTEMBRU.

Pričetek 2. semestra je V JANUARJU. Vsak semester vključuje 15 vadb. 

 

PRIJAVE Prijave se zbirajo preko prijavnice, ki jih prejmete na 1. vadbi. Ker sta programa številčno omejena, se prijave zbirajo do zasedbe prostih mest (min 6, max 12).  Mesto v programu si uporabnik zagotovi s plačilom na podlagi izstavljenega računa, ki ga prejme po el. pošti.

 

ČLANARINA

Cena semestra je 99€, ali 28 EUR/ mesec ali 10 EUR posamezni obisk. Nismo zavezanci za DDV. 

 

V primeru polne zasedenosti programa imajo vadeči s  plačano semestralno karto prednost pred vadečimi s plačano karto za enkratni obisk. Cena enkratnega obiska je 10€. Pri enkratnem obisku se morajo vadeči, zaradi lažje organizacije dela in vadbenih normativov, predhodno prijaviti vaditelju. V nasprotnem primeru, lahko vaditelj ob polni zasedenosti programa, vadečega zavrne. V primeru premajhnega števila prijav si pridržujemo pravico odpovedi posameznega termina vadbe. Posamezni program se bo izvedel, če bo prijavljenih najmanj 6 vadečih. Največje število prijavljenih za posamezno skupino je 12.  Ob morebitni neizvedbi termina programa zaradi premajhnega števila prijav udeležencev, bodo vsi že prijavljeni obveščeni pred začetkom izvajanja programa. V tem primeru se jim vplačani prispevek vrne.

 

ŠPORTNA OPREMA 

Za vadbo so potrebna ustrezna športna oblačila in obvezno čiste telovadne ali športne copate samo za notranje prostore. Priporočamo copate z mehkim podplatom. V dvorano ni dovoljeno vnašanje hrane. 

 

VARNOST PRI VADBI 

Vadeči se obvezuje upoštevati navodila za varno vadbo, ki jih poda vaditelj. Za varnost otrok odgovajajo starši oz. skrbniki. Vaditelj sme z vadbe izključiti vadečega, če ta z neupoštevanjem varnostnih navodil ali na drug način ogroža sebe, druge osebe ali stvari.

 

VAROVANJE PODATKOV 

Zavezujemo se, da bomo osebne podatke pridobljene s prijavnicami vadečih uporabljali skrbno, izključno za potrebe komunikacije in obveščanja. Podatki so ustrezno shranjeni. Vadeči ali njihovi skrbniki, se s prijavo na vadbo GIB2 strinjajo s fotografiranjem in snemanjem izključno v namene promocije GIB2. V kolikor ne želijo fotografiranja/ snemanja, morajo to obvestiti vaditelja vadbe Gib2.

 

IZSTOP VADEČEGA IZ PROGRAMA 

Vadeči lahko preneha z vadbo, vendar brez povrnitve plačila (posebne situacije, bolezen, selitev ipd. rešujemo individualno). V izrednih primerih neprimernega vedenje t.j. neupoštevanje pravil, se pridržuje pravica do izključitve vadečega brez povrnitve plačila. 

 

KONČNE DOLOČBE 

Pridržujemo si pravico do spremembe ali dopolnitve splošnih pogojev. Pridružujemo si pravico do manjših sprememb programa. O spremembah bomo udeležence obvestili teden dni pred morebitno spremembo programa. Pridružujemo si pravico prilagajanja, spreminjanja programa ob primeru nadomeščanj. 

 

 

VADITELJI

Vaditelji v letu 2020

 

Maruša Korošec – univ. dipl. prof. špvz

Rok Mitić – univ. dipl. prof. špvz

Kaja Klančišar – študentka SRP

 

Januar 2020